Υπουργείο Εσωτερικών – Νέα Κριτήρια για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών

Παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες/ επενδυτές.
Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του ημερομηνίας 24/05/2013 έθεσε τα οικονομικά κριτήρια με βάση τα οποία θα αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/ επενδυτές.

Σύμφωνα με την απόφαση, για να μπορέσει ένας αλλοδαπός επενδυτής να επιτύχει κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

 

Σ Υ Χ Ν Ε Σ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα εξετάζεται η κάθε αίτηση;
  Ο χρόνος εξέτασης της αίτησης υπολογίζεται περί τους τρεις μήνες.
  2. Οι επενδύσεις πρέπει απαραιτήτως να γίνονται από τον επενδυτή προσωπικά ή μπορούν να γίνουν από εταιρεία/ εταιρείες του επενδυτή ή επενδυτικού ταμείου ή επενδυτικού οργανισμού;
  Ο επενδυτής μπορεί να κάνει την επένδυση μέσω εταιρείας του ή ταμείου ή επενδυτικού οργανισμού, νοουμένου ότι υπάρχει αποδεδειγμένα συσχετισμός μεταξύ του επενδυτή και της εταιρείας ή του ταμείου ή του επενδυτικού οργανισμού.
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2 (ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)1. Ο Φ.Π.Α περιλαμβάνεται στο ποσό της επένδυσης ύψους τουλάχιστον €5,0 εκατομμυρίων ή στο ποσό της αξίας της μόνιμης κατοικίας ύψους τουλάχιστον €500.000;
  Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται ούτε στο ποσό των €5,0 εκ. για την «Άμεση Επένδυση», αλλά ούτε και στο ποσό των €500.000 που απαιτείται ως ελάχιστη αγοραία αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας.
  2. Στην περίπτωση αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας τα μεταβιβαστικά τέλη περιλαμβάνονται στο ποσό της επένδυσης ύψους €5,0 εκατομμυρίων;
  Τα μεταβιβαστικά τέλη δεν περιλαμβάνονται στο ποσό της επένδυσης όπως δεν περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή φορολογία.
  3. Στην περίπτωση που ο επενδυτής επιλέξει να επενδύσει σε αγορά οικοδομών συνολική αξίας €5,0 εκατομμυρίων η αγοραία αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας μπορεί να συμπεριληφθεί στο ποσό της επένδυσης;
  Ο όρος για απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας αξίας τουλάχιστον €500.000 ισχύει για όλα τα κριτήρια και είναι πάντα επιπρόσθετος της επένδυσης. Σε καμία περίπτωση μπορεί η αξία της κατοικίας να συμπεριληφθεί στο ποσό των €5,0 εκ. της «Άμεσης Επένδυσης», επειδή έτσι καταστρατηγείται ουσιαστικά το πνεύμα της Απόφασης που είναι επένδυση €5,0 εκ. (είτε πρόκειται για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας, μετοχών, ομολόγων ή εταιρειών είτε καταθέσεις σε τράπεζες ή συνδυασμός επενδύσεων) πλέον €500.000 μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία. Καταστρατηγείται, επίσης, η ισότητα μεταξύ των αιτούντων που επιλέγουν διαφορετικούς τύπους επένδυσης.

Επίσης, στο κριτήριο Α2 αναφέρεται ότι ο επενδυτής υποχρεούται να διατηρήσει την επένδυση για τουλάχιστον τρία χρόνια και μετά έχει το δικαίωμα να την πωλήσει, ενώ στο Όρο για την ιδιόκτητη κατοικία αναφέρεται ρητώς ότι η κατοικία πρέπει να είναι μόνιμη, δηλαδή να τη διατηρήσει επ’ αόριστον.
4. Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αγοράστηκε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα (π.χ. για σκοπούς απόκτησης Άδειας Μετανάστευσης κατηγορίας «Στ») μπορεί να συμπεριληφθεί στο ποσό της επένδυσης ύψους €5,0 εκατομμυρίων;
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποκλείεται επένδυση, η οποία έγινε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.
5. Σε περίπτωση που η επένδυση σε ακίνητη ιδιοκτησία έγινε σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της αίτησης, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμηθείσα αξία ή η αξία αγοράς του ακινήτου;
Για σκοπούς αίτησης για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία και σε καμία περίπτωση η εκτιμηθείσα αξία.
6. Ακίνητη ιδιοκτησία που πωλείται για δεύτερη φορά μπορεί να ληφθεί υπόψη ως επένδυση για σκοπούς υποβολής αίτησης για απόκτηση υπηκοότητας;
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου η επένδυση δεν περιορίζεται σε πρώτη αγορά ακινήτου.
7. Όσον αφορά στην αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (παράγραφος δ του κριτηρίου) περιλαμβάνονται και υφιστάμενα κυβερνητικά ομόλογα/ αξιόγραφα/ χρεόγραφα, που μπορούν να αγοραστούν από τη δευτερογενή αγορά από υφιστάμενους κατόχους ή περιλαμβάνονται μόνο εκείνα που θα αγοραστούν από την πρωτογενή αγορά, δηλαδή απευθείας από την Κυπριακή Δημοκρατία;
Για σκοπούς αίτησης για παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αγοράζονται από την πρωτογενή αγορά, δηλαδή αυτά που αγοράζονται απευθείας από το κράτος.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α3 (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ)1. Τι εννοούμε με τον όρο «κυπριακές τράπεζες»;
Ο όρος κυπριακές τράπεζες σημαίνει τις εγχώριες τράπεζες και τις θυγατρικές ξένων τραπεζών. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Το σχετικό κατάλογο καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα και τον αναρτά στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τον βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=8154

 

 

Leave a reply